Põhivara seadistamine

Vahendite moodul võimaldab vahendite lisamist, muutmist, vahendi kaardi trükkimist, aruandlust, amortisatsiooniarvestust, amortisatsioonikande tekitamist pearaamatusse.

Koheselt koos dokumendi sisestamisega on võimalik tekitada uut vahendit, olemasolevat parendada. Võimalik ka vastupidine toiming: vahendi juurest tekitada vajalikku tüüpi dokument (N: Põhivahendi sisekäibe akt), salvestada ja trükkida, nii et see kajastuks ühtlasi ka vahendi kaardil.

Enne vahenditega töö alustamist tuleb kirjeldada arvestuse kalendri perioodid, vahendite klassid ja tüübid, sündmuste tüübid, amortisatsiooni mudelid ning väärtuste tüübid.

Põhivara kalender

Põhivara kalendri sisestamiseks avaga moodul "Põhivara" ja valige avanevast menüüst "Hooldus" -> "Põhivara kalender".

Uue kalendri kirje lisamiseks vajutage sisse nupp. Rea lisamiseks vajutage klaviatuuril F5 või Noomis nuppu . Akna parempoolses osas täitke soovi korral selgitus. Kohustuslik on täita Algus ja Lõpp.

Perioodiks tuleb valida ajavahemik, mille kaupa tahetakse põhivahendite arvestust sulgeda. Amortisatsiooniarvestus toimub alati kuu kaupa. Perioodi sulgemine kaitseb vahendi andmeid: suletud perioodi sündmusi ei saa muuta ega kustutada; amortisatsiooni summad enam ei muutu, neid ei arvutata üle.

Vahemiku algus peab olema kuu 1. päev, lõpp kuu viimane päev. Vahemikud ei tohi kattuda ja vahesid ei tohi vahele jääda.

nupp arvutab üle kõigi eelnevate avatud perioodide ja aktiivse avatud perioodi amortisatsioonid.

NB! Perioodi amortisatsiooni arvutatakse perioodi alguses kehtinud % alusel. Perioodi keskel muudetud % hakkab mõjuma järgmises perioodis.

nupp arvutab üle kõigi eelnevate avatud perioodide ja aktiivse avatud perioodi amortisatsioonid ning sulgeb perioodi. Sulgeda saab vaid esimest, st kõige vanemat avatud perioodi. Suletud perioodi ei saa muuta ega kustutada.

Avamine (CTRL + F10) avab aktiivse perioodi. Avada saab vaid viimast, st kõige uuemat, suletud perioodi.

nupuga saab siduda mitmesuguseid kliendispetsiifilisi perioodiga seotud toiminguid, nt tekitada pearaamatusse perioodi amortisatsioonikanded.

 - kliendispetsiifiliste aruannete võimalus.

Põhivara inventuurid

Põhivara klassid ja tüübid

 Põhivara klasside ja tüüpide sisestamiseks avage moodul "Põhivara" ja valige avanevast menüüst "Hooldus" -> "Põhivara tüübid".

 

Lehel "Vahendi klassid" sisestatakse vahendi klassid ja konto numbrid ning määratakse, kas tegu on põhivahendiga või väikevahendiga.

 

ID = 1...10 sümbolit.

Igale klassile saab anda inventarinumbri ette käiva 1...2-sümbolilise (number või täht, aga mitte täpitäht) prefiksi. Inventarinumbri pikkus (ilma prefiksita) määratakse System_Configuration'is (määrab konsultant), numbri ette lisatakse nii palju nulle, et pikkus täis saaks.

Igale klassile saab tekitada oma numbrite generaatori (eeldab prefiksi olemasolu). Tavalistel põhivahendiklassidel, mis kasutavad ühist nummerdamist (generaatorit) GNR_FIXED_ASSET_NO_MAIN, ei tohi linnukest "Generaator" sisse lülitada!

 Kui siinsamas pidada ka väikevahendite arvestust, siis tuleks tekitada klass "Väikevahendid". Väikevahendi klassi(de)le tuleb panna vastav tunnus (märkida linnukesega).

Vahendi klasside lehe allosas saab lisada amortisatsiooniinfot, mis mõjub kõigile selle klassi põhivahenditele.

Määrake kuupäev, mis hetkest käesolev arvestus kehtima hakkab, valige mudel ja skript. Sisestage periood või protsent.

Lehel "Vahendi tüübid" sisestatakse vahendi tüübid, valitakse tüübile külge vahendi klass, määratakse konto numbrid.

ID = 1...10 sümbolit.

Tuleb ka määrata, millisesse klassi antud tüüp kuulub. Tüübid, mis kuuluvad nii põhi- kui ka väikevahenditesse, peaks siduma vaid põhivahendite klassidega. Seda, et konkreetne vahend kuulub väikevahendite hulka, saab määrata põhivahendi kaardil näha oleva klassiga.

Saab lisada amortisatsiooni info, mis mõjub kõigile seda tüüpi põhivahenditele. Kui on täidetud nii klassi kui ka tüübi amortisatsiooniinfo, siis arvestuse juures arvestatakse tüübi infot.

Vahendi tüüpide lehe allosas saab tekitada tüübile ainuomased väljad, mida hiljem täidetakse just seda tüüpi vahendite juures. Teist tüüpi vahendite juures neid välju ei näe.

Rea nr-ga võib määrata lisaväljade järjestuse vahendi sisestusaknas. Otsikoodiga saab siduda eri vahenditüüpide samasisulised väljad, näiteks aruandluse jaoks. Lisavälja sisuks võib olla nii vabalt sisestatav tekst kui ka päringuga ette antav valik.

Lehel "Tüübi amortisatsiooni info" on nähtav ka klassi amortisatsiooniinfo.

Lehel "Sündmuste tüübid" sisestatakse sündmuste tüübid.

ID = 1...10 sümbolit

Tüüp:

  • Soetus/A - selle sündmuse järgi täidetakse põhivahendi ostukuupäev, alghind ja jääkväärtus. Siinses nimekirjas võin neid olla mitmesuguseid, kuid konkreetse põhivahendi sündmustes ikkagi täpselt 1. Parem oleks aga, kui ka siin oleks vaid 1 A-sündmus ja lisaks võiks ta olla Kohustuslik, et põhivahendi lisamisel ei ununeks soetusandmed sisestamata.
  • Jääkväärtus/C - selle sündmuse järgi täidetakse põhivahendi jääkväärtuse algseis. Siinses nimekirjas võib neid olla mitmesuguseid, kuid konkreetse põhivahendi sündmustes maksimaalselt 1. Parem oleks aga, kui ka siin oleks vaid 1 C-sündmus ja lisaks võiks ta algul, vanade põhivahendite sisestuse ajal, olla Kohustuslik. Siis saaks lisamisel kohe paika panna nii soetusandmed kui ka siinse arvestuse alguse jääkväärtuse.
  • Ümberhindamine/V -
  • Mahakandmine/W - selle sündmuse järgi täidetakse põhivahendi mahakandmise kuupäev. Põhivahend kantakse maha ja järgmistes perioodides enam amorti ei arvutata. Siinses nimekirjas võib neid olla mitmesuguseid, kuid konkreetse põhivahendi sündmustes maksimaalselt 1.

Mõju detailile - määrab, kuidas sündmus kajastub detailses amordiinfos. Ei mõju/0, register/1, tavaline/2.

Kohustuslik - need sündmused tekitatakse uue põhivahendi lisamisel koheselt süsteemi poolt.

Summaga - sündmuse juures tuleb täita ka rahasumma.

Kuupäevaga - sündmuse juures tuleb täita ka kuupäev.

Lehel "Amortisatsiooni mudelid" sisestatakse ettevõttes kasutusel olevad amortisatsiooni mudelid.

ID = 1...6 sümbolit

Lehel "Vahendi väärtuste tüübid" sisestatakse väärtuse tüübid.

ID = 1...6 sümbolit

Lehel "Vahendi asukohad" sisestatakse vahendite asukohad.


Numbrigeneraatorid

Vahendite süsteemipoolseks nummerdamiseks kasutatakse generaatoreid.

Numbrigeneraatorite nägemiseks ja muutmiseks avage moodul "Põhivara" ning valige menüüst "Hooldus" -> "Numbrigeneraatorid".

Siin on näha kõigi vahendi generaatorite viimased kasutatud numbrid ja vajadusel saab neid siit ka muuta. Jälgima peab aga seda, et vahendite numbrid peavad olema unikaalsed, kordumisi ei lubata. Õige generaatori leiate klasside abil. Kui klassil pole generaator sisse lülitatud, siis on generaatoriks GNR_FIXED_ASSET_NO_MAIN, muidu aga GNR_FIXED_ASSET_NO_prefiks.

Põhivara dokumendi loomine

Põhivara dokumendi loomiseks avage moodul "Põhivara" ning valige menüüst "Hooldus" -> "Põhivara dokumendi loomine".

Vajab eraldi häälestamist vastavalt kliendi soovidele. Valida sündmuse tüüp, dokumendi kuupäev, põhivahend(id) ja sellele uus objekt ja/või isik ning vajutada Käivita nuppu.

Tekitab dokumendi ja avab selle ekraanil. Kui katkestada, siis ei toimu midagi, kui salvestada, siis tekib uus dokument ja dokumendil olnud vahenditele lisatakse valitud sündmus.

Andmete sisestamine

Põhi- ja väikevahendite sisestamiseks avage moodul "Põhivara" ja valige avanevast menüüst "Põhivara".

Avaneb vahendite sisestamise aken:

Uue vahendi sisestamiseks vajutage nupule .

Põhivahendi kaardi päises oleval lehel "Põhiandmed" sisestage vahendi nr. Vajadusel seerianumber ja ribakood.

Valige vahendi tüüp:

ja klass:

Kui vahendi klass on tüübiga seotud, täidetakse tüübi valimisel klass ja nimetus automaatselt.

Lehel "Märkused" saate sisestada vaba tekstina märkuseid:

Lehel "Tõlked" saate sisestada tõlkeid:

Põhivahendite lehe allosas, lehel "Sündmused" sisestatakse vahendi soetamisega, asukohaga jms seotud infot.

Valige sündmuse tüüp:

Kui vahend võetakse arvele soetamise hetkel, sisestage tüübiks Ost. Kui võtate vahendi arvele jääkväärtuses, sisestage Jääkväärtuse arvelevõtt. Hiljem, kui toimub müügitehing, lisage uus sündmuse tüüp Müük. Samamoodi toimige, kui toimub parendamine, objekti, asukoha, isiku muutmine või vahendi maha kandmine.

Valige kuupäev, millal sündmus aset leidis:

Sisestage summa, valige konto, soovi korral objekt, lao riiul, asukoht, kulukoht, klient, kliendi osakond, eemärk, isik.

Valige amordi mudel:

Lisainfo väljale saate soovi korral sisestada vahendi kohta lisainfot.

Lehel "Väärtused":

Lehel "Amortisatsioon" kuvatakse põhivahendi amortisatsiooni andmed:

Kui ettevõttes on kasutusel mitu amortisatsiooni mudelit, saate neid filtreerida nupu abil.

Avanevast tabelist saate valida sobiva mudeli:

Kui soovite filtreerida amortisatsiooni andmeid, saate valida nupu abil sobiva perioodi. Selleks vajutage nupule ning valige Selected period .

Seejärel saate valida sobiva perioodi kalendrist või kiirvalikute abil:

Kui teete põhivara summades muudatusi, minge lehele "Amortisatsioon" ja vajutage nupule . Selle tulemusena arvutatakse selle konkreetse vahendi amortisatsioon õigeks.

Vajutades nuppu näete põhivara summa liikumisi.

Lehel "Amordimäär" kajastatakse vahendi amortisatsiooni algandmed. Automaatselt arvutatakse amortisatsioon nende andmete põhjal, mis on märgitud vahendi tüübil:

Kui soovite muuta amortisatsiooni arvestust, vajutage nupule, mille tulemusena tehakse uus rida. Täitke kehtib alates kuupäev, amordi mudel, skript ja protsent:

Lehel "Inventuurid" kajastatakse inventuuri infot. Inventuuri tegemiseks võtke ühendust konsultandiga.