Sooduskampaaniad

1. Sooduskampaaniate vaade

Sooduskampaaniad asuvad NOOM-i menüüpuus 'Dokumendid' > 'Hooldus' > 'Sooduskampaaniad' all (pilt 1).


Pilt 1. Sooduskampaaniate asukoht NOOM menüüpuus


Sooduskampaaniate haldamiseks on nupupaneelil järgmised võimalused:

'Uus' nupu abil saab lisada uue sooduskampaania.

'Koopia' nupu abil saab teha aktiivsel real olevast sooduskampaaniast koopia.

'Muuda' nupu abil saab valitud sooduskampaania andmeid muuta.

'Kustuta' nupu abil saab valitud sooduskampaania kustutada.

'Kõik' nupu abil tehakse nähtavaks 'vana'-ks märgitud sooduskampaaniad. Kui see nupp on välja lülitatud, siis sooduskampaaniate loetelus 'vanu' kampaaniaid ei näidata.

'Käivita' nupu abil saab skripte käivitada.

Kui on vajadust, siis saab NOOM konsultant selle nupu alla lisada sooduskampaaniaga seotud aruande.

'Sulge' nupule vajutades suletakse sooduskampaaniate loetelu aken.


Lisaks sooduskampaaniate all sisestatule on kliendi või kauba küljes olevat sooduskampaaniat võimalik näha ka otse kliendi või kauba pealt. Kindla kauba peal olevate sooduskampaaniate nägemiseks avada NOOM-i menüüpuus 'Üldandmed' > 'Kaubad' ning avanenud kaubatabelist paremalt kaart 'Soodustused' (pilt 2).

Kui soodustuse allikas on 'Sooduskampaaniad', siis soodustuse andmeid kaubatabeli lehel 'Soodustused' alt muuta ei saa. Vastav rida soodustuste tabelis on halliks värvitud ning muudatuste tegemiseks tuleb avada menüüpuust 'Dokumendid' > 'Hooldus' > 'Sooduskampaaniad' vaade.

Pilt 2. Soodustuste kaardi vaade kaubatabelis


Kõigi kaupade küljes olevate soodustuste ja sooduskampaaniate nägemiseks avada 'Üldandmed' > 'Kaubad' ning ülevalt vahekaart 'Soodustused' (pilt 3). Kui soodustuse allikas on 'Sooduskampaaniad', siis soodustuse andmeid kaubatabeli lehel 'Soodustused' alt muuta ei saa.

Pilt 3. Soodustuste akna vaade kaubatabelis


Kliendi küljes olevat sooduskampaaniat on lisaks võimalik näha ka otse kliendi pealt. Kindla kliendi peal olevate sooduskampaaniate nägemiseks avada NOOM-i menüüpuus 'Üldandmed' > 'Kliendid' ning avanenud tabelist paremalt kaart 'Allahindl.' (pilt 4).

Kui soodustuse allikas on 'Sooduskampaaniad', siis allahindluse andmeid kliendi alt muuta ei saa. Vastav rida allahindluste tabelis on halliks värvitud ning muudatuste tegemiseks tuleb avada menüüpuust 'Dokumendid' > 'Hooldus' > 'Sooduskampaaniad' vaade.


Pilt 4. Allahindluste kaardi vaade klienditabelis

2. Sooduskampaania sisestamine

Uue kampaania loomiseks vajutada 'Sooduskampaaniad' lehel nuppu 'Uus'. Seejärel avaneb sooduskampaania sisestamise aken (pilt 5). Kui märkida linnuke kasti 'Vana', siis see tähendab, et kampaania on vanaks märgitud, s.t ei kehti. Kampaaniate üldloetelus ei ole vastavat kampaaniat enam näha ning kampaaniat näidatakse alles siis, kui on sisse lülitatud 'Kõik' nupp.

Väljale 'Nimetus' saab märkida kampaania kirjelduse.

Pilt 5. Sooduskampaania sisestusvorm (päis)


Sooduskampaania sisestamise lehel on nupupaneelil järgmised võimalused:

Sooduskampaanias tehtud muudatuste salvestamine.

Peale eelmist salvestamist tehtud muudatustest loobumine. Muudatuste sisseviimise katkestamine.

2.1. Ajalised ja asukohalised määrangud

Ajaliste määrangute all saab piiritleda, mis perioodil kampaania peab toimuma (pilt 6). Näiteks kui on sisestatud ainult 'Nädalapäevad' = 'reede' ja 'Kellaaja vahemik' '17:00:00' kuni '19:00:00', siis kehtib kampaania ainult reedeti kellaaegade vahemikus 17:00:00 kuni 19:00:00.

Ajalisi ja asukohalisi määranguid võib jätta ka tühjaks. Sellisel juhul vastavaid tingimusi ei kontrollita.

Pilt 6. Ajalised määrangud


'Kuup. vahemik' kaudu saab märkida kampaania kehtimise perioodi. Kui periood on määramata, siis kehtib soodustus kõigil kuupäevadel ning lõpukuupäeva puudumisel on tähtajatu.

'Kellaaja nihe kuup. vah' abil saab määrata tundide arvu, mille võrra kehtivad soodustused üle südaöö kauem. Seda varianti saab kasutada näiteks asutuste puhul, mis on avatud peale südaööd ja soovitakse, et soodustus kehtiks kauem, kuni asutuse sulgemiseni.

'Kellaaja vahemik' kaudu saab ära määrata, mis kellaaegade vahemikus antud soodustus kehtib. Ehk siis nn. "happy hour" määrang. Kellaaja sisestamise formaat on NN:NN:NN, kus N on number. Kui kellaaja vahemik on määramata, siis kehtib soodustus kõigil kellaaegadel.

'Nädalapäevad' määravad kampaania kehtivuse nädalapäevad. Vajutades nupul avaneb modaalaknas nädalapäevade loetelu (pilt 7) . Akna parempoolses osas on valitud nädalapäevade loetelu ehk siis päevad, millel on vasakul pool linnukene ees. Kui nädalapäevad on määramata, siis kehtib soodustus kõikidel nädalapäevadel.


Pilt 7. Sooduskampaania kehtimise nädalapäevade loetelu


Asukohaliste määrangute all saab piiritleda, milliste asukohtade puhul kampaaniat rakendatakse (pilt 8).

Pilt 8. Asukohalised määrangud


'Filiaalid' juures saab määrata, millistes meie enda filiaalides kampaaniat tehakse. Näiteks kui soovime kampaaniat teha ainult müügiesindajate poolt esitatavatele tellimustele, siis tuleb loetelust valida filiaal "müügiesindajad". Valik avaneb kolme punktiga nupust välja 'Filiaalid' taga. Kui täpsem valik on tegemata, siis kehtib kampaania kõigis meie enda filiaalides.

'Osakonnad' alt saab määrata, millises meie enda osakonnas soodustus kehtib. Kui osakond on määramata, siis kehtib kampaania kõigis meie osakondades.

NOOM konsultant saab programmis määrata, kas kampaania ajalisi määranguid võrreldakse:

  1. dokumendi kuupäeva ja kellaajaga (sobilik hulgifirmadele)
  2. dokumendi rea sisestamise hetkega (sobilik jaemüügis näiteks toitlustusasutustele, kus kasutatakse müükide "lauda" salvestamist).


NB! Sooduskampaania salvestatakse alles siis, kui vajutada pildil 5 näha olevat nuppu !

2.2. Ostja, kauba ja muud määrangud

Soodustuste määramine käib sooduskampaania sisestamise alumises, detailses loetelus.


Pilt 9. Soodustuste määramise alumine, detailne loetelu


Selleks tuleb liikuda hiirega sooduskampaaniate detailsesse loetellu ja vajutada nuppu ekraani ülevalt servast. Sisestatud soodustus salvestatakse nupu abil ja soodustuse rea sisestuse katkestamiseks nuppu .

Kogemata valesti salvestatud soodustuse saab kustutada nupu abil. NB! eelnevalt tuleb veenduda, et aktiivne oleks see soodustuse rida, mida soovime kustutada!


Paljude väljade sisestamiseks saab kasutada kiirotsingu akent, mis avaneb klaviatuuri klahviga F2. Sellised väljad on näiteks:

'Grupp' – saab määrata kaubagrupi otsikoodi.

'Grupi nimi' – saab määrata kaubagrupi.

'Kaup' – saab määrata kauba nime.

'Otsikood' – saab määrata kauba otsikood.

'Klient' – saab määrata kliendi nime.

'Kliendigrupp' – saab määrata kliendigrupi otsikoodi.

'Kliendigrupi nimetus' – saab määrata kliendigrupi nimetuse.

'Hankija' – saab määrata hankija nime.

Neid määranguid võib jätta ka tühjaks. Sellisel juhul kehtib soodustus ainult määratud väljade väärtuste põhjal.

Ostja, kauba ja muudes määrangutes ei või kasutada tärntingimusi!!

Välja võib jätta tühjaks või valida konkreetne kaup, grupp või klient. Nt pole lubatud kirjutada kliendigrupi väljale '*'.

Näide 1. Määrates kliendi ja hankija, siis kehtib soodustus ainult sellele kliendile (ostjale) vastava tarnija kaupade korral.

Näide 2. Määrates ainult kaubagrupi, siis saavad kõik ostjad soodustust selle kaubagrupi kaupadele.


'Prioriteet' – saab määrata soodustuse prioriteedi. Prioriteeti kasutatakse selleks et määrata milline soodustus valida, kui kehtib mitu soodustust(näiteks üldine ja kliendi järgi) – alati võetakse see millel on prioriteedi number suurem.

'Kogus' – saab määrata koguse, alates millest soodustus kehtib.

'Lao suund'

'Mõõtühik'

Kuidas on omavahel seotud kampaanias määratud soodustused ja kliendi andmetes määratud soodustused?

Kampaanias määratud soodustused ehk kampaaniasoodustused, lepingutes määratud soodustused ja kliendi andmetes määratud ehk püsisoodustused on kasutuses võrdsetel alustel.

Sobivaima soodustuse leidmiseks võrreldakse soodustuste tabeli välju kasutades soodustuste leidmise jada:
prioriteet – klient – kliendigrupp – kaup – hankija – kaubagrupp – kogus.

Soodustuste hulgast leitakse nn. "sobivaim", milleks võrreldakse esmalt prioriteeti – kasutatakse kõige kõrgema prioriteediga soodustust.

Kui leidub mitu suurima prioriteediga soodustust, siis vaadatakse järgmisena klienti. Eelistatakse neid, millel klient on määratud.

Järgmisena vaadatakse kliendigruppi. Et ehk on soodustusi tehtud kliendigrupile.

Edasi vaadatakse kaubavälja – eelistatakse seda soodustust, millel on kaup määratud.

Kui samale kliendile või kliendigrupile on sama prioriteediga soodustustest kaks sama konkreetse kaubaga tehtud soodustust või on konkreetne kaup üldse määramata, siis võrreldakse kauba hankija tingimust.

Edasi vaadatakse kaubagruppe ja eelistatakse neid soodustusi, millel kaubagrupp on määratud ja sobiv.

Järgmisena kontrollitakse, kas on määratud ka kogus, alates millest soodustus kehtib. Eelistatakse suurima kogusega soodustust.
Koguselise allahindluse tegemiseks tuleb kindlasti määrata kaup või kaubagrupp.

NB! Sooduskampaania salvestatakse alles siis, kui vajutada pildil 5 näha olevat nuppu !

2.3. Hinna määrangud

'Hind' – saab määrata müügihinna. Seda väärtust kasutatakse müügihinna leidmisel ainult siis, kui samal soodustusereal on kaup ka määratud!

'Allahindlus' – saab määrata allahindluse protsendi.

'Hinnaklass' – soodustuse ajal kehtiv hinnaklassi kood – milliselt hinnaklassilt hind võetakse.

Kuidas on omavahel seotud kampaania hind, allahindlus ja hinnaklass?

Lõplik hind leitakse selliselt, et hinda eelistatakse hinnaklassi hinnale. Ehk siis sama ostja, kauba ja muu määrangu korral eelistab NOOM konkreetselt määratud hinda hinnaklassi hinnale. Leitud hinnast võetakse maha kampaania soodus%.

Kui kampaanias on määratud soodus%, siis lisandub kampaanias ostja, kauba ja muudele määrangutele ka kampaania soodusrea soodus%. Ehk soodus% võetakse kampaanias osalevale ostja, kauba ja muudele määrangutele ainult kampaaniast, sõltumata sellest, et mujal (lepingutes määratud soodustused või kliendil määratud soodustused) on määratud teistmoodi.

Juhul kui kampaania soodusridade prioriteet on kõrgeim, siis:

Näide 1. Kampaanias on kaubale määratud hind ja soodus%, müügil tuleb rea hinnaks 'hind – soodus%' .

Näide 2. Kampaanias on kaubale määratud hinnaklass ja soodus%, müügil tuleb rea hinnaks 'hinnaklassi hind – soodus%'.

Näide 3. Kampaanias on kaubale määratud hind ja hinnaklass, müügil tuleb müügihinnaks kampaanias määratud hind. Kampaanias määratud hinnaklassi hind tuleb müügidokumendi real hinnaklassi hinnaks. Hinnaklassi hinnale eelistatakse konkreetselt määratud hinda.


Lisaks saab NOOM konsultant programmis dokumentide liikide staatuste korral määrata, kuidas kampaania kaudu leitud müügihinda peaks peale hinna arvutamist ümardama. See võib osutuda kasulikuks siis, kui soodustus on ette antud %-des ja protsendi mahaarvamisel jääb hinnaks näiteks neli kohta peale koma.

2.4. Koguseline allahindlus

Koguselist allahindlust saab määrata ainult konkreetsele kaubale (vt joonisel esimene rida) või kaubagrupile (joonisel alumine rida).

Pilt 10. Allahindlus konkreetsele kaubale või konkreetsele kaubagrupile


Soodustuse rakendamine dokumendil võib toimuda ühe rea põhiselt või arvestades kõiki dokumendi ridade koguseid. Seda saab määrata Noomi konsultant ('System/System Configuration/DOCQTYPRICEFULL').


Näide. Kui ühel dokumendil on mitu sama grupiga kaupa, siis ühel juhul võrreldakse kummagi rea kogust eraldi, teisel juhul liidetakse kõigi ridade kogused allahindluse leidmisel.

Vaatleme sooduskampaaniat, kus on määratud koguseline allahindlus kaubagrupile "Rattad", allahindlus (25%) hakkab kehtima alates kogusest 2.

Juhul kui koguseline allahindlus toimub reapõhiselt, siis kui ühel real on koguseks üks (ja allahindlus on ju alates 2-st), siis allahindlust ei tehta.

Pilt 11. Näide dokumendi ridadest, koguselise allahindluse tegemine toimub reapõhiselt


Teisel juhul on määratud, et koguseline allahindlus kehtib üle kõigi ridade, jooniselt on näha et sellisel juhul liidetakse kõik kaubagrupi "Rattad" kaupade kogused, saadakse koguseks kaks ja seega tehakse allahindlust mõlemale kaubale.

Pilt 12. Näide dokumendi ridadest, koguselise allahindluse määramine toimub üle kõikide ridade

3. Näited

Iga soodustuse määramisel tuleb jälgida soodustuste leidmise jada ning vajadusel määrata prioriteet.

Kuidas kampaaniasoodustust sisestada, kui tahame kampaania ajal teha konkreetsele kaubale sellise müügihinna, mis kehtiks kõikidele klientidele?

Antud juhul märgime kampaania soodustustes ära kauba, hinna ja prioriteedi. Kui on ära määratud konkreetne kaup, siis kasutatakse hinna väärtuse määramist, vt punkti "hinna määrangud". Prioriteedi paneme suurima kõigist olemasolevatest prioriteedi numbritest. Seda seetõttu, et kui prioriteedi number jätta väärtustamata, siis punktis "hinna määrangud" toodud soodustuse leidmise jada 9 kohaselt ei kehti antud kampaaniasoodustus nendel klientidel, kellel on püsisoodustustes sellele samale kaubale pandud fikseeritud hind, sest et prioriteet on mõlemal soodustusel võrdne ja sel juhul võrreldakse kliendi olemasolu, mis on ka püsisoodustuse puhul olemas, meie määratud kampaaniasoodustuses aga mitte.

Pilt 13. Soodustus, milles on määratud kaup, hind, prioriteet

Kuidas kampaaniasoodustust sisestada, kui tahame kampaania ajal müüa konkreetse hankija kaupu 25% soodsamalt, aga nii, et need kliendid, kellel on püsisoodustus, seda kampaaniasoodustust ei saaks.

Antud juhul märgime kampaania soodustustes ära hankija ja soodus%-i. Prioriteedi numbrit ei määra. Sellisel juhul on kliendi püsisoodustused ja kampaania soodustused sama prioriteediga ja soodustus leitakse nii, nagu on näidatud soodustuse leidmise jadas 9 punktis "hinna määrangud". Peale prioriteeti vaadatakse,
kas soodustusel on klient määratud. Püsisoodustusel on klient olemas ja seega eelistatakse püsisoodustust.

Pilt 14. Soodustus, milles on määratud hankija ja soodus %

Kuidas sisestada kampaaniasoodustust, kui tahame, et soodustus hakkaks kehtima alates teatud kauba kogusest?

Määrame ära kaubagrupi, allahindluse protsendi ja koguse alates millest soodustus kehtima peaks hakkama.

Pilt 15. Soodustus, milles on määratud kaubagrupp, soodus % ja kogus

Kuidas sisestada kampaaniasoodustust, kui tahame, et klient saaks kaupa/kaubagrupe muu hinnaklassi hinnaga kui kliendile kauba tabelis on määratud?

Kliendile soov määrata soodustust Hinnaklassi põhiselt ehk kauba või kaubagrupi Hinnaklass erineb vaikimisi määratud Hinnaklassi hinnast.
Selleks seadistame Sooduskampaaniatele alamkausta 'Hinnaklassi erinevused', kuhu sisestatakse kliendi põhised kampaaniad.

Sooduskampaaniad kausta lisanduvad LV.0 Pakkumise kinnitamisega lisanduvad Sooduskampaaniad, mis on Kauba põhised ja kliendi vaikimisi hinnaklassile.


'Hinnaklassi erinevused' kampaania seadistada alljärgneva loogika alusel, kui on soov, et klient saaks teatud kaubagrupi kaupu erineva hinnaklassiga.
Kui on soov, et klient saab lisaks erinevale hinnaklassile veel 'uuest' hinnaklassist soodustust, siis 'Allahindlus' veergu sisestada soodus %.
Seda juhul kui tehakse hinnaklassi muutust kaubagrupile.


Kui 'Hinnaklassi erinevused' kampaanias olevale kaubale tehakse LV.0 Pakkumine ehk Sooduskampaania, kus kaubal tehtud soodustus peab rakenduma, siis tuleb 
sellele sooduskampaaniale määrata Prioriteet.