Põhivara arvestus

Põhivara moodul võimaldab põhivarade ja väikevahendite arvestust: lisamist, muutmist, amortisatsiooniarvestust ja selle põhjal finantskande genereerimist, mahakandmist ning vajalikku aruandlust.

XS dokumendi (kuluarve) sisestamisel on võimalik automaatselt avada uue põhivara/väikevahendi loomise kaart.

Põhivara või väikevahendi loomine

Põhivara või väikevahendi lisamiseks avage Põhivara > Põhivara ning vajutage nuppu , mille tulemusena avaneb põhivahendi kaart andmete sisestamiseks:

Põhivara/väikevahendi loomisel on oluline täita järgmised päise väljad: 'Vahendi tüüp' (Klassi leiab programm ise tüübi järgi) ja 'Nimetus'. Lahtrid 'Seerianumber' ja 'Ribakood' täidetakse nende olemasolu korral. Vahendi numbri leiab tarkvara ise vastavalt seadistustele Põhivara > Hooldus > Põhivara tüübid kaardilt 'Vahendi klassid' (veerud 'Prefiks' ja 'Generaator'). Seadistuste muutmise võimalustest on kirjutatud peatükis "Seadistused".

Põhivara/väikevahendi loomisel tuleb lisaks täita kaart 'Sündmused', mille andmeid saate muuta paremal hallil kaardil. Oluline on lisada ostu korral sündmuse tüüp 'A - ost', kuupäev ja summa (vara soetusmaksumus). Ülejäänud väljade täitmine on vajalik, kui nende järgi on vaja eraldi arvestust pidada (nt 'Objekt', 'Lao riiul', 'Asukoht', 'Kulukoht', 'Eesmärk', 'Isik') või need peavad erinema põhivara klassil või tüübil olevast infost (nt 'Konto', 'Amordi mudel').

Noomi põhivara mooduli kasutusele võtmisel olemasolevate ja osaliselt amortiseeritud põhivarade korral tuleb lisaks sündmusele 'A  -ost' sisestada ka sündmus 'C - jääkväärtuse arvelevõtt', kus kajastatakse viimase amortisatsiooni arvestuse järgne jääkmaksumus. Sündmuse 'C - jääkväärtuse arvelevõtt' kuupäev peab alati olema kuu esimene päev (nt 01.XX.202X).

Põhivara loomisel tuleb täita kaardil 'Amordimäär' väli 'Kehtib alates', mis peab alati olema kuu esimene päev (nt 01.XX.202X). NB! Kui see kuupäev on väärtustamata, ei saa põhivara andmeid salvestada (tuleb vastav teade). Kui mõni järgnev tunnus erineb vahendi klassi või tüübi tunnusest, saab neid andmeid eristada siin kaardil. Nt on vahendi tüübil kasulik eluiga 20 aastat, aga konkreetsel põhivaral tahetakse, et kasulik eluiga oleks 25 aastat. Samuti saab siin kaardil määrata põhivara lõppväärtuse lahtris 'Min.väärtus' (summa, mis jäetakse soetusmaksumusest amortiseerimata). 

Põhivara kaardil 'Amortisatsioon' saab vaadata arvutatud amortisatsiooni summasid perioodide lõikes ning jääkväärtust perioodi alguses ja lõpus.

Põhivara kaardile 'Lisainfo' saab lisada lisavälju, mida on vaja salvestada konkreetse põhivara kohta.

Põhivara kaardil 'Inventuurid' saab vaadata toimunud inventuure.

Amortisatsiooni arvutamine

Amortisatsiooni arvutamiseks on vaja luua põhivara kalendrisse arvestusperioodid. Tavapärane arvestusperiood on kalendrikuu.

Kalendri kirjete lisamiseks avage Põhivara > Hooldus > Põhivara kalender. Lisamiseks või muutmiseks vajutage sisse nupp . Kalendrisse rea lisamiseks vajutage klaviatuuril klahvi F5 või Noomi nuppu . Akna parempoolses osas saab täita lahtrid 'Selgitus', 'Algus' ja 'Lõpp'. Algus peab olema kuu esimene päev ja lõpp kuu viimane päev. Põhivara kalendri perioodid ei tohi kattuda ja perioode ei tohi ka vahele jätta.

Nupp  arvutab aktiivse perioodi rea ja sellest varasemate avatud perioodide amortisatsioonid.

Nupp  sulgeb avatud perioodi. Sulgeda saab vanimat avatud perioodi. Suletud perioodi ei saa muuta ega kustutada. Avada saab klahvidega Ctrl + F10.

Amortisatsioonikande genereerimine

Amortisatsioonikande saab genereerida põhivara kalendri vaates aktiivse kalendri rea kohta punase nupuga 'Kanne - objektide kaupa', mille tulemusena avatakse kande vaade ja luuakse kannete read. Kanne tekib finantsmoodulisse kandegruppi PV pärast loodud kande salvestamist. Kande koostamise põhimõtted on välja toodud käesoleva juhendi peatükis "Seadistused".

Aruanded

Põhivara moodulis saab pärida kolme aruannet:

Põhivara nimekiri

Antud aruandega saab teha päringu konkreetse kuupäeva seisuga olemasolevatest põhivaradest ja väikevahenditest ning nende tunnustest (nt klass, objekt, kulukoht, seeria nr).

Võimalus on valida, kas aruanne näitab jääkväärtust või ostuhinda või mõlemat. Kui soovitakse, et aruanne näitaks kõiki varasid, peab lahtris 'Soetatud perioodis' olema algkuupäev, mis on varasem esimese põhivara soetamise kuupäevast. 

Põhivara aruanne

Aruanne annab ülevaate põhivaradest valitud vahesummade (nt Ilma, Klass, Tüüp) lõikes valitud perioodil, kus ridades näidatakse iga vara kohta järgmiseid andmeid: soetusmaksumus, jääkväärtus perioodi alguses ja lõpus, arvutatud amortisatsioon.

Põhivara detailne aruanne

Aruandega saab vaadata valitud perioodil arvutatud amortisatsiooni valitud tingimustel ja erinevate tunnuste järgi (detailne amortisatsiooniarvestuse ülevaade).

Inventuur

Põhivara inventeerimiseks avage Põhivara > Hooldus > Põhivara inventuurid.

Inventuuri lisamiseks või muutmiseks vajutage sisse nupp . Inventuuri rea lisamiseks vajutage klaviatuuril klahvi F5 või Noomi nuppu . Seejärel saab parempoolses osas sisestada inventuuri nimetuse, kuupäeva ja kellaaja ning määrata kohustuslikud infoväljad, mida inventuuri läbiviimisel peab täitma.

Nupu sisselülitamisel saab vaadata aktiivsesse inventuuri loetud vahendeid akna alumises osas.

Nupp  avab aktiivse inventuuri lugemisandmete sisestamise vaate.

Põhivara dokumentide loomine

Noomi põhivara moodulis saab luua põhivara mahakandmise, objekti/isiku/asukoha muutmise ning müügidokumendi.

Põhivara dokumendi loomiseks avage Põhivara > Hooldus > Põhivara dokumendi loomine.

Põhivara mahakandmisel tuleb valida sündmuse tüüp 'W - maha kandmine', sisestada kuupäev ning valida vahend, mis kantakse maha. Seejärel tuleb vajutada nuppu , mille tulemusena genereeritakse dokument 'PV.2 Mahakandmise akt' dokumentide moodulisse.

Põhivara objekti/isiku/asukoha muutmisel tuleb valida sündmuse tüüp 'V - objekti, isiku, asukoha muutmine', sisestada kuupäev, uus objekt/isik/asukoht ning valida vahend, mida muudetakse. Seejärel tuleb vajutada nuppu , mille tulemusena genereeritakse dokument 'PV.1 Sisekäive'.

Põhivara müümisel tuleb valida sündmuse tüüp 'M - müük', sisestada kuupäev ning valida vahend, mida müüakse. Seejärel tuleb vajutada nuppu , mille tulemusena genereeritakse dokument 'PV.3 Põhivara müük'.

Parendused

Põhivara parenduse sisestamiseks tuleb avada parendatud põhivahendi kaart (menüüpuust Põhivara > Põhivara ja sealt põhivara real nupp 'Muutmine' või 2 hiireklõpsu); kaardile 'Sündmused' luua uus rida nupuga või klahviga F5, kus valida tüübiks 'P - parendamine', sisestada kuupäev ja summa.  

NB! Oluline on üle vaadata parendatud põhivara kasulik eluiga ehk amordimäär, et pärast parenduse lisamist ei pikeneks kasulik eluiga. 

Seadistused

Seadistuste tegemiseks avage Põhivara > Hooldus > Põhivara tüübid.

Kaardil 'Vahendi klassid' on põhivara grupid bilansi kirjete järgi ja eraldi grupid väikevahenditele. Vahendi klassi peal saab määrata klassi kuuluva vahendi (soetusmaksumuse) konto, kulukonto (kulum) ja amortisatsioonikonto (akumuleeritud kulum). Samuti saab ära määrata vahendi klassi numeratsiooni prefiksi (algussümbolid) ja eraldi generaatori. Klassi puhul peab määrama klassi amortisatsiooni arvutamise põhimõtted: klassi kasulik eluiga (periood), mudel 'L - lineaarne', skript 'fasdeprec'.

Kaardil 'Vahendi tüübid' on põhivara ja väikevahendite alamgrupid. Vahendi tüübil peab olema määratud vahendi klass, samuti saab määrata vahendi-, kulu- ja amortisatsioonikonto ning tüübi amortisatsiooni info.

Kaardil 'Sündmuste tüübid' on sündmuste kirjed ja nende seadistused.

Kaardil 'Amortisatsiooni mudelid' on kirjeldatud 'L - Lineaarne mudel'.

Kaardil 'Vahendi väärtuste tüübid' on kirjeldatud väärtuste tüübid.

Kaardil 'Vahendi asukohad' saab kirjeldada asukohad ja siduda need objektidega.

Kannete tegemiseks leiab tarkvara kontod järgmiselt: kui vahendil ei ole kontosid määratud, leiab ta need vahendi tüübilt. Kui kontosid ei ole määratud vahendi tüübil, leiab ta need vahendi klassilt. Amortisatsiooni arvutamise seadistused (kasulik eluiga ehk periood, mudel, skript) leitakse samas järjekorras nagu kontod.