Põhivara arvestus

Põhivara moodul võimaldab põhivarade ja väikevahendite arvestust: lisamist, muutmist, amortisatsiooniarvestust ja selle põhjal finantskande genereerimist, mahakandmist ning vajalikku aruandlust.

XS dokumendi (kuluarve) sisestamisel on võimalik automaatselt avada uue põhivara/väikevahendi loomise kaart.

Põhivara või väikevahendi loomine

Põhivara või väikevahendi lisamiseks avage Põhivara/Põhivara ning vajutage nuppu , mille tulemusena avaneb põhivahendi kaart andmete sisestamiseks:

Põhivara/Väikevahendi loomisel on oluline täita järgmised päise väljad: Vahendi tüüp (Klassi leiab ise tüübilt) ja Nimetus. Seerianumber ja Ribakood täidetakse nende olemasolul. Vahendi nr leiab tarkvara ise vastavalt seadistustele Põhivara/Hooldus/Põhivara tüübid kaardilt Vahendi klassid (veerud Prefiks ja Generaator). Seadistuste muutmise võimalustest on kirjas peatükis Seadistused.

Põhivara/Väikevahendi loomisel tuleb lisaks täita kaart Sündmused, kus parempoolsetes lahtrites saab andmeid muuta. Oluline on lisada ostu korral sündmuse tüüp A-ost, Kuupäev ja Summa (vara soetusmaksumus). Järgnevate väljade täitmine on vajalik, kui nende lõikes on vaja eraldi arvestust pidada (nt Objekt, Lao riiul, Asukoht, Kulukoht, Eesmärk, Isik) või need peavad erinema põhivara klassil või tüübil olevast infost (nt Konto, Amordi mudel). 

Noomi Põhivara mooduli kasutusele võtmisel olemasolevate ja osaliselt amortiseeritud põhivarade korral tuleb lisaks sündmusele Ost sisestada ka sündmus C-jääkväärtuse arvelevõtt, kus kajastatakse viimase amortisatsiooni arvestuse järgne jääkmaksumus. Sündmus C-jääkväärtuse arvelevõtt peab alati algama kuu esimese kuupäevaga (nt 01.XX.202X).

Põhivara loomisel tuleb täita kaardil Amordimäär väli Kehtib alates, mis peab alati algama kuu esimese kuupäevaga (nt 01.XX.202X). NB! Kui see kuupäev on väärtustamata, ei saa põhivara andmeid salvestada (tuleb vastav teade). Kui mõni järgnev tunnus erineb vahendi klassi või tüübi tunnusest, saab neid andmeid eristada siin kaardil. Nt on vahendi tüübil kasulik eluiga 20 aastat, aga konkreetsel põhivaral tahetakse, et kasulik eluiga on 25 aastat. Samuti saab siin kaardil määrata põhivara lõppväärtuse lahtris Min.väärtus (summa, mis jäetakse soetusmaksumusest amortiseerimata). 

Põhivara kaardil Amortisatsioon saab vaadata arvutatud amortisatsiooni summasid perioodide lõikes ning jääkväärtust perioodi alguses ja lõpus.

Põhivara kaardile Lisainfo saab lisada lisavälju, mida on vaja salvestada konkreetse põhivara kohta.

Põhivara kaardil Inventuurid saab vaadata toimunud inventuure.

Amortisatsiooni arvutamine

Amortisatsiooni arvutamiseks on vaja luua põhivara kalendrisse arvestusperioodid. Tavapärane arvestusperiood on kalendrikuu.

Kalendri kirjete lisamiseks avage Põhivara/Hooldus/Põhivara kalender. Lisamiseks või muutmiseks vajutage sisse nupp . Kalendrisse rea lisamiseks vajutage klaviatuuril klahvi F5 või Noomi nuppu . Akna parempoolses osas saab täita lahtrid Selgitus, Algus ja Lõpp. Algus peab olema kuu 1. päev ja lõpp kuu viimane päev. Põhivara kalendri perioodid ei tohi kattuda ja perioode ei tohi ka vahele jätta.

Nupp  arvutab aktiivse perioodi rea ja sellest varasemate avatud perioodide amortisatsioonid.

Nupp  sulgeb avatud perioodi. Sulgeda saab vanimat avatud perioodi. Suletud perioodi ei saa muuta ega kustutada. Avada saab klahvidega Ctrl + F10.

Amortisatsiooni kande genereerimine

Amortisatsiooni kande saab genereerida Põhivara kalendri vaates aktiivse kalendri rea kohta punase nupuga Kanne - objektide kaupa, mille tulemusena avatakse kande vaade ja luuakse kannete read. Kanne tekib finantsmoodulisse kandegruppi PV peale loodud kande salvestamist. Kande koostamise põhimõtted on välja toodud antud juhendi peatükis Seadistused.

Aruanded

Põhivara moodulis saab pärida kolme aruannet:

Põhivara nimekiri

Antud aruandega saab teha päringu konkreetse kuupäeva seisuga olemasolevatest põhivaradest ja väikevahenditest ning nende tunnustest (nt klass, objekt, kulukoht, seeria nr).

Võimalus on valida, kas aruanne näitab jääkväärtust või ostuhinda või mõlemat. Kui soovitakse, et aruanne näitaks kõiki varasid, peab lahtris Soetatud perioodis olema algkuupäev, mis on varasem esimese põhivara soetamise kuupäevast. 


Põhivara aruanne

Antud aruanne annab ülevaate põhivaradest valitud vahesummade (nt Ilma, Klass, Tüüp) lõikes valitud perioodil, kus ridades näidatakse iga vara kohta järgnevaid andmeid: soetusmaksumus, jääkväärtus perioodi alguses ja lõpus, arvutatud amortisatsioon.


Põhivara detailne aruanne

Antud aruandega saab vaadata valitud perioodil arvutatud amortisatsiooni valitud tingimustel ja erinevate tunnuste lõikes (detailne amortisatsiooni arvestuse ülevaade).

Inventuur

Põhivara inventeerimiseks avage Põhivara/Hooldus/Põhivara inventuurid.

Inventuuri lisamiseks või muutmiseks vajutage sisse nupp . Inventuuri rea lisamiseks vajutage klaviatuuril klahvi F5 või Noomi nuppu . Seejärel saab parempoolses osas sisestada inventuuri Nimetuse, Kuupäeva ja kellaaja ning määrata kohustuslikud infoväljad, mida inventuuri läbiviimisel peab täitma.

Nupu sisselülitamisel saab vaadata aktiivse inventuuri loetud vahendeid akna alumises osas.

Nupp  avab aktiivse inventuuri lugemise andmete sisestamise vaate.

Põhivara dokumentide loomine

Noomi Põhivara moodulis saab luua põhivara mahakandmise, objekti/isiku/asukoha muutmise ning müügidokumendi.

Põhivara dokumendi loomiseks avage Põhivara/Hooldus/Põhivara dokumendi loomine.

Põhivara mahakandmisel tuleb valida Sündmuse tüüp W-maha kandmine, sisestada kuupäev ning valida Vahend, mis kantakse maha. Seejärel tuleb vajutada nuppu , mille tulemusena genereeritakse dokument PV.2 Mahakandmise akt Dokumentide moodulisse.

Põhivara objekti/isiku/asukoha muutmisel tuleb valida Sündmuse tüüp V, sisestada kuupäev, uus objekt/isik/asukoht ning valida Vahend, mida muudetakse. Seejärel tuleb vajutada nuppu , mille tulemusena genereeritakse dokument PV.1 Sisekäive.

Põhivara müümisel tuleb valida Sündmuse tüüp M-müük, sisestada kuupäev ning valida Vahend, mida müüakse. Seejärel tuleb vajutada nuppu , mille tulemusena genereeritakse dokument PV.3 Põhivara müük.

Parendused

Põhivara parenduse sisestamiseks tuleb avada parendatud põhivahendi kaart (Põhivara/Põhivara nimekirjast) ning kaardile Sündmused luua uus rida juurde nupuga , kus valida tüübiks P-parendamine, sisestada kuupäev ja summa.  

NB! Oluline on üle vaadata parendatud põhivara kasulik eluiga ehk amordimäär, et peale parenduse lisamist ei pikeneks kasulik eluiga. 

Seadistused

Seadistuste tegemiseks avage Põhivara/Hooldus/Põhivara tüübid.

Kaardil Vahendi klassid on põhivara grupid bilansi kirjete järgi ja eraldi grupid väikevahenditele. Vahendi klassil saab määrata grupi Vahendi (soetusmaksumuse) konto, kulukonto (kulum) ja Amortisat. konto (akumuleeritud kulum). Samuti saab ära määrata vahendi klassi numeratsiooni Prefiksi (algussümbolid) ja eraldi generaatori. Klassil peab määrama klassi amortisatsiooni arvutamise põhimõtted: klassi kasulik eluiga (periood), mudel L-lineaarne, skript fasdeprec.

Kaardil Vahendi tüübid on põhivara ja väikevahendite alamgrupid. Vahendi tüübil peab olema määratud vahendi klass, samuti saab määrata vahendi, kulu- ja amort.konto ning amortisatsiooni info.

Kaardil Sündmuste tüübid on sündmuste kirjed ja nende seadistused.

Kaardil Amortisatsiooni mudelid on kirjeldatud L-Lineaarne mudel.

Kaardil Vahendi väärtuste tüübid on kirjeldatud väärtuste tüübid.

Kaardil Vahendi asukohad saab kirjeldada asukohad ja siduda need objektidega.

Kannete tegemiseks leiab tarkvara kontod järgmiselt: kui vahendil ei ole kontosid määratud, leiab need vahendi tüübilt. Kui kontosid ei ole määratud vahendi tüübil, leiab need vahendi klassilt. Amortisatsiooni arvutamise seadistused (kasulik eluiga ehk periood, mudel, skript) leitakse samas järjekorras nagu kontod.