Käibedeklaratsiooni lisa KMD INF

KMD INF koostamiseks vajalik asub moodulis "Finants" -> "Hooldus" -> "Muud andmed":

KMD INF esitamise kohustus

Allikas: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulud-kulud-kaive-kasum/kaibedeklaratsiooni-esitamine

Käibedeklaratsiooni (vorm KMD) ja selle lisa (vorm KMD INF) peavad esitama:

  • Käibemaksukohustuslasena registreeritud isikud.
  • Käibemaksukohustuslasena registreerimata isikud juhul, kui nad on esitanud tehingu kohta arve või muu müügidokumendi, millele on märkinud käibemaksusumma.
  • Käibemaksugrupid
    Käibemaksugrupi esindusisik esitab käibedeklaratsiooni käibemaksugrupi kohta ning selle lisa eraldi iga käibemaksugruppi kuuluva isiku kohta (KMS § 26 lg 11). Käibemaksugrupp koosneb mitmest äriühingust, kes omavad ühist käibemaksukohustuslase numbrit ning esitavad ühise käibedeklaratsiooni. Eraldi lisade esitamine on vajalik, kuna käibemaksugruppi kuuluvad isikud esitavad arveid oma nimel ja oma registrikoodi alusel ning käibedeklaratsiooni lisadel kajastatud andmeid võrreldakse tehingupartnerite lõikes ehk siis isikute registrikoodide kaudu.
  • Piiratud maksukohustuslased peavad esitama käibedeklaratsiooni, kuid käibedeklaratsiooni lisa esitama ei pea.

Noomi KMD INF koostamisel välistatakse kliendid/hankijad, kellel klienditabelis esilehel on täidetud väli ‘Isik’.

KMD INF seaded


Finants→ Hooldus→Muud andmed→ KMD INF seaded

Seadetes määratakse ära, millistest dokumendi liikidest ja staatustest päringud tehakse, eraldi A-osa ja B-osa. Tabel on algselt eeltäidetud Noom standardbaasi alusel. Sellesse tabelisse lisage oma andmebaasis kasutusel olevad dokumentide liigid ja staatused. Liigsed võiks ära kustutada päringu kiiruse huvides. Näiteks, 2. real LV Arved välja Dok. staatused 2, 2A, 4, 5, 7 - kui teil pole jaemüüki staatus 5, võiks selle eemaldada.


Dokumentide seisundid

Noom standardbaasis on järgmised seisundid:

Seisundid KDN ja KDY on juurde tehtud KDM INF tarbeks. KDM INF seadistamisel lisatakse need teie andmebaasi, aga et neid dokumentidel kasutada, on vaja konsultandi poolset seadistust.

KMD INF puhul on võimalik välistada dokumentide seisundid, mis ei pea olema KMD INF aruandes. Näiteks *,!0,!KDN tähendab, et aruandesse võetakse kõik seisundid, välja arvatud seisundid 0 ja KDN. Kui teie andmebaasis kasutatakse seisundit 0 teises tähenduses ja dokumendid seisundiga 0 peavad kajastuma KMD INF vormil, siis ei tohiks seda KMD INF seadistustes näidata.

Müügitüübid

Noom standardbaasis on järgmised müügitüübid:

KMD INF puhul saab välistada dokumentide müügitüübid, mis ei pea olema KMD INF aruandes. Näiteks *,!EUM tähendab, et aruandesse võetakse kõik müügitüübid välja arvatud EUM.

Erisus 02..12 real näidatakse dokumentide müügitüüp, mis määrab müügidokumendid, millega on tehtud tehinguid erikorra alusel (ostja tasub käibemaksu). Antud näite puhul müügitüüp MEK. Kui te teete müügitehinguid erikorra alusel ja teie baasis sellist müügitüüpi pole, siis konsultant lisab selle müügitüübi koos dokumendile valimise võimalusega.

Lisaks seisund real näidatakse dokumentide seisund, mis määrab dokumendid, mis peavad olema KMD INF aruandes, aga mingil põhjusel on sealt välja jäänud. Antud näites KDY.

Kliendigrupid real saab välistada kliendigrupid, mis ei pea olema KMD INF aruandes. Antud näites *,!ARVE,!ETTE,!OMANIK ehk kõik välja arvatud kliendigrupid ETTE, ARVE ja OMANIK.

v.a. Maksevormid real näidatakse dokumentide maksevormid, mis ei pea olema KMD INF aruandes. Antud näites U – maksekaart ehk aruandes ei näidata neid dokumente, mille maksevorm on U. Üldjuhul koostatakse sellistele klientidele koondarve.

Korruta –1-ga real tuleb teha linnuke selliste dokumendi liikide/staatuste puhul, kui teete andmebaasis selliseid dokumente, kus kogused on sisestatud positiivsetena, aga tegemist on kreeditarvega, näiteks tagastus hankijale. KMD INF 1000-euroseid summasid tuleb summeerida eraldi - arved ja kreeditarved.

B-osa kirjeldamisel on oluline näidata ära, kust võetakse hankija, hankija dokumendi number ja kuupäev. Kui on tegemist ostudokumendiga, kus hankija on sisestatud dokumendi päisesse, siis tuleb näidata, milline dokumendi päise lisaväli on hankija dokumendi number, näiteks LS ja XS dokumentide puhul on see tavaliselt 3, teie andmebaasis võib olla midagi muud.

XS dokumendi vaade:

Vastav KMD INF seadistus:

 

Kui teie ettevõttes esineb juhtumeid, et dokument esitatakse raamatupidamisele hiljem, dokumendi kuupäev on juba deklareeritud perioodis, siis konsultant saab lisada päise lisavälja Alusdok. kp., kuhu saate sisestada dokumendi originaalkuupäeva.

Klient ridades real tuleb teha linnuke selliste dokumendi liikide/staatuste puhul, kui teete andmebaasis selliseid dokumente, kus hankija on sisestatud ridadesse, näiteks AA - avansiaruanded. Kui see linnuke on sees, siis tuleb näidata KMD INF seadistustes, milline rea lisaväli on klient (hankija), dokumendi number ja kuupäev.

Dokumendi liigi AA ridade vaade:

Vastav KMD INF seadistus:

Kui teie andmebaasis kõiki lisavälju pole, siis konsultant lisab need.

Lisainfo: dokumendi AA seadistusse on lisatud uus funktsioon, mis lisab käibemaksu reale eelneva rea hankija, ), dokumendi numbri ja kuupäeva.

Kui seadistuste real pole midagi näidata, võib panna * või jätta tühjaks. Viimane on kiiruse huvides eelistatum.

KMD INF esitamine

Kõigepealt on vaja tekitada kalendririda, mille kohta tehakse KMD INF lisa. Vajutades soovitud kuus suvalisele kuupäevale leiab Noom õige kuu.

Vajutades nupule avaneb valik, millised andmed on vaja väljastada:

Seejärel täidab Noom A-osa ja B-osa andmetega

B-osas on lisaks vajalikele KMD INF veergudele veerud Noomi dok.nr. ja Noomi dok.kuupäev

Tabeleid saab järjestada kõikide nende veergude järgi, kus nimetuse järel on  , nii nagu Noomi teistes tabelites.

Nupp võimaldab vaadata konkreetset dokumenti.

NB! Selleks, et vaadata dokumenti peab olema konkreetne dokumendi veerg tehtud aktiivseks.

Vajutades nupule võib tulla teade:

Koostaja andmed võetakse isikute tabelist, isikukood tuleks sinna lisada.

Kui sellist teadet ei tule, siis avaneb valik, milliseid andmeid on vaja väljastada:

Soovitav on valida kõik. Kui ka andmed puuduvad, on vaja seda deklareerida.

Järgneb küsimus:

Vaikimisi salvestatakse eksportfail arvuti töölauale kausta Noom\KMD_INF ja faili nimeks pannakse KMD_INF_yymm.<laiend>, kus yy on aasta ja mm on kuu ja <laiend> võib olla xml või csv.

Maksuametisse on võimalik importida xml-faile ja csv-faile. Eelmises näites oli Noomi seadistatud ainult xml-failid. Kui Noomi seadistada mõlemad, tuleb teha valik kumb neist:

Veel üks küsimus salvestamisel?

Kui fail on arvutisse salvestatud, tuleb teade:

ja kaust, kuhu fail salvestati, on ekraanil avatud.