Finantsaruanded

Noomi finantsi aruanded jagunevad:

  • aruanded ehk süsteemsed aruanded
  • finantsaruanded (bilanss, kasumiaruanne jms) ehk kasutaja poolt muudetavad aruanded

Kõiki aruandeid saab koostada suvalise ajalise perioodi kohta.

Aruanded

Noomis on võimalik koostada järgmiseid süsteemseid aruandeid:

NB! Aruande väljundites on võimalik liikuda otse algdokumentideni.

Nt kui võtate käibeandmiku konto 101 kohta:

Kui vajutate hiirega konto peal, avaneb aruande järgmine tasand:

Kui nüüd vajutate kuupäeva peal, avaneb kannete vaade:

Kui nüüd vajutate nuppu, saate vaadata dokumendi finantskannet:

Kui vajutate nuppu, saate muuta avanevat finantskannet.

Kui vajutate nuppu, saate vaadata algdokumenti ehk dokumenti, millest finantskanne on koostatud:

Muutes dokumenti, muudetakse automaatselt ka finantskannet, mille tulemusena muutub juba genereeritud aruanne.

Konto käibeandmik

Konto käibeandmik jaguneb omakorda:

Konto käibeandmiku koostamiseks valige, mille lõikes soovite aruannet koostada.

Seejärel avaneb aruande määramise aken, milles määrate kindlaks tingimused, mille alusel hakkab programm aruannet koostama.

Aruandest näete konkreetsel perioodil kontode algsaldosid, käibeid summaliselt ja lõppsaldosid.

Näiteks soovite koostada aasta kohta raha ja pangakontode käibeandmiku kuupäeva lõikes.

Selleks täitke järgnevad tingimused:

Kui soovite aruandesse kliendi, objekti vms piirangut, määrake ka need aruande tingimustes.

Vt ka *-tingimuse juhendit.  

Konto käibeandmik kuupäeva lõikes

Aruandest näete kuupäevaliselt raha liikumisi:

Konto käibeandmik kliendi ja dokumendi lõikes

Aruandest näete kliendi ja dokumentide kaupa nõudeid ostjatele. Dokumendi numbrit ja nime kuvatakse juhul, kui need kandel kirjeldatud.

Konto käibeandmik kliendi lõikes

Aruandest näete klientide lõikes nõudeid ostjatele. Kliendi nimi kuvatakse juhul kui ta on kandel määratud.

Kui konto andmetes on määratud saldo arvestus kliendi lõikes (näiteks ostja kontol), siis näidatakse selles aruandes ka saldosid kliendi lõikes.

Kui kontol on kontoplaanis määratud saldo arvestus objekti, kulukoha või eesmärgi lõikes, siis näidatakse ka järgmistes konto käibeandmiku aruannetes saldosid eraldi vastava tunnuse lõikes.

Konto käibeandmik objekti lõikes

Aruandest näete objektide lõikes kauba liikumisi. Objekte kuvatakse juhul kui nad on kandel määratud.

Konto käibeandmik kulukoha lõikes

Aruandest näete kulukohtade lõikes kaubakulu. Kulukohti kuvatakse juhul kui nad on kandel määratud.

Konto käibeandmik eesmärgi lõikes

Aruandest näete eesmärkide lõikes kaubakulu. Eesmärke kuvatakse juhul kui nad on kandel määratud.

Kontode käibeandmik

Täpselt samasuguste tingimuste järgi nagu koostatakse konto käibeandmikku, on võimalik koostada ka kontode käibeandmikku. Kontode käibeandmik koostatakse tavaliselt mitme konto kohta ja aruanne tuleb kontode lõikes (ridades on kontod). Selleks valige süsteemsetest aruannetest kontode käibeandmik.

Avaneb aruande määramise aken, milles määrate kindlaks tingimused, mille alusel hakkab programm aruannet koostama.

Aruandest näete konkreetsel perioodil kontode algsaldosid, käibeid summaliselt ja lõppsaldosid.

Näiteks soovite koostada aasta kohta kontode käibeandmikku. Selleks täitke järgnevad tingimused:

Kui soovite aruandesse kontode, konto klasside, kliendi, objekti vms piirangut, määrake ka need aruande tingimustes.

Kui valite aruandesse  , koostatakse aruanne koos ülakontodega:

Ülakontode ehk sünteetiliste ridade tähistamiseks ümbritseb neid hall kast.

Kui ei vali aruandesse  , koostatakse aruanne ainult nende kontode lõikes, millele on kandeid koostatud:

Kui aruande määramisel valite , grupeeritakse aruandes 1-ga algavad kontod, 2-ga algavad kontod jne:

Käibeandmik

Aruandest näete valitud perioodi käibeid summaliselt kõikvõimalike kande väljade lõikes (see aruanne saldosid ei näita).

Selleks valige aruande periood ja soovitud kontod. Aruande genereerimiseks peate valima, mis parameetrite järgi aruanne koostatakse.

Selleks valige infoväljad ehk andmed, mida aruandes kuvatakse.

Lisaks peate valima, mille järgi aruanne grupeeritakse (vahesummad).

Pearaamat

Perioodi finantskandeid saab vaadata kontode järjestuses – pearaamatuna. Selleks valige finantsi aruannetest pearaamat. Ekraanil avaneb aruande tingimuste aken, kus saate määrata, millist aruannet te soovite.

Näiteks soovite saada kassa aruannet terve aasta kohta:

Selleks määrake periood ja valige konto. Avanevas aruandes kuvatakse kõik valitud kontoga seotud kannete read.

Päevaraamat

Perioodi finantskandeid saab vaadata ka kuupäevalises järjestuses – päevaraamatuna. Selleks valige finantsi aruannetest päevaraamat. Ekraanil avaneb päevaraamatu koostamise tingimuste aken.

Näiteks soovite näha kompaktselt kontode liikumisi aasta kohta. Selleks valige periood ja soovi korral kitsendavad tingimused.

Avanevas vaates saate aruande kannete kaupa:

Korrespondeeruvused

Majanduslikud tehingud kajastatakse kontodel kahekordse kirjendamise teel, st iga tehing näidatakse kahes vastastikku seotud kontos kaks korda: üks kord konto deebetis ja teine kord konto kreeditis. Seejuures tekib kontodel teatud vastastikune seos, mida nimetatakse kontode korrespondeeruvuseks. Kontode korrespondeeruvus määratakse eelnevalt kindlaks majandusliku tehingu sisu järgi lausendi koostamise teel.

Perioodi korrespondeeruvuste vaatamiseks valige finantsi aruannetest korrespondeeruvused. Ekraanile avaneb korrespondeeruvuste aruande tingimuste kaart. Valige aruande periood, vaadeldavad kontod ja valige, mille järgi aruanne grupeeritakse.

Tulemuseks:

Lihtne rahavoogude plaan

Rahavoogude plaan on tulevaste rahavoogude üksikasjalik plaan, milles on neli elementi:

  • raha laekumine,
  • raha väljaminek,
  • rahaliste vahendite muutus antud perioodil ja
  • täiendavalt vajatav raha.

NOOMis rahavoogude plaani koostamiseks valige süsteemsetest aruannetest lihtne rahavoogude plaan. Avanevas aknas määrake kontod, mida soovite vaadelda.

Toodud näites vaadeldakse nõudeid ostjatele ja võlad tarnijatele kontosid. Valige periood ja lisage grupeeringud ja infoväljad.

Aruandest saab jälgida, palju valitud perioodi jooksul peaks ostjatelt raha laekuma ja palju tuleb hankijatele maksta. Ehk siis saab prognoosida rahavoogude liikumist.

Finantsaruanded

Noomi finantsmoodul aitab teil koostada ka bilanssi, kasumiaruannet ja käibedeklaratsiooni:

Nende aruannete tingimuste määramisel on kasutajal suur roll. Aruanded luuakse vastavalt olemasolevatele finantsi kannetele ja aruandes määratud perioodile.

Finantsaruandeid saab koostada erinevate perioodide, objektide, klientide, kulukohtade, eesmärkide tingimustega.

NB! Aruande väljundites on võimalik liikuda otse algdokumentideni.

Näiteks koostate bilanssi:

Kui vajutate hiirega konto peale, avaneb käibeandmik kontode lõikes:

Klikkides konto peal, avaneb käibeandmik kliendi ja dokumendi lõikes:

Kui nüüd vajutate hiirega kliendi peale, avaneb kannete vaade:

Kui nüüd vajutate  nuppu, saate vaadata dokumendi finantskannet:

Kui vajutate nuppu, saate muuta avanevat finantskannet.

Kui vajutate nuppu, saate vaadata algdokumenti ehk dokumenti, millest finantskanne on koostatud:

Muutes dokumenti, muudetakse automaatselt ka finantskannet, mille tulemusena muutub juba genereeritud aruanne.

Bilanss

Finantsi kannete põhjal võite koostada soovitud perioodi kohta bilansi. Selleks valige finantsaruannete nimekirjast bilanss. Avaneb aruande tingimuste määramise aken.

Sisestage periood, mille kohta soovite aruannet võtta. Valige, kas soovite aruandes näha nt algsaldot ja lõppsaldot, ainult lõppsaldot vms. Vastavalt sellele kuvatakse aruandesse andmed:

Tulemuseks:

Kui soovite aruandes võrdlusena näha mitu perioodi, valige perioodide arv:

Sel juhul kuvatakse aruanne järgmisel kujul:

Juhul kui olete muutnud kontoplaani, ei pruugi bilanss olla tasakaalus. Bilansi skeemi muutmiseks minge Finants -> Hooldus -> Finantsaruanded -> Bilanss.

NB! Vaadake ka finantsaruannete seadistamise juhendit.

Kasumiaruanne (skeem 1 ja skeem 2)

Aruande koostamiseks valige finantsaruannetest kasumiaruanne. Avaneb aruande tingimuste määramise aken. Valige aruande periood ja soovi korral kitsendavad parameetrid.

Tulemusena kuvatakse:


Kui määrate  , näidatakse aruandes ka kontod, millel pole saldot. See on vajalik, et aruande read ei läheks nihkesse, kui võtate aruannet mitu korda erinevate tingimustega ja kopeerite tulemuse näiteks Excelisse.

Kui soovite vaadata aruannet erinevate perioodide lõikes, siis valige sobiv perioodide arv ning kirjeldage perioodid:

Tulemusena kuvatakse:

Käibedeklaratsioon

NOOMi käibedeklaratsioon on raamatupidajale abiks käibedeklaratsiooni täitmisel. Programm arvutab perioodi käibemaksu ning näitab aruandes eraldi ridadel eri liiki käibemakse. Aruande tulemusi saab kasutada käibedeklaratsiooni esitamisel.

Nagu teistegi finantsaruannete puhul, on ka käibedeklaratsiooni sisu ja vorm suuresti kasutaja poolt määratav.

Käibedeklaratsiooni koostamiseks määrake aruande periood ja soovi korral teised parameetrid:

Tulemuseks kuvatakse:

Nuppude tähendused

Saab muuta aruande kirja suurust

Saab liikuda mitmeleheküljelise aruande esimesele lehele

Saab liikuda mitmeleheküljelise aruande eelmisele lehele

Saab liikuda mitmeleheküljelise aruande järgmisele lehele

Saab liikuda mitmeleheküljelise aruande viimasele lehele

Näitab, mitmendal aruande leheküljel asute

Saab aruandest otsida

Saab valida, mitu eksemplari prinditakse

Saab aruande printimisel valida printerit

Prindib aruande vaikimisi printerisse

Saab salvestada kasutaja jaoks sobiva aruande parameetrid

Saab aruannet e-posti aadressile saata

Saab aruannet kopeerida, nt Excelisse

 Saab minna otse aruande määramise aknasse

 Saab aruande andmeid värskendada

Saab aruande sulgeda