Finantsaruannete seadistamine

Finantsaruannete seadistamiseks liikuge Finants -> Hooldus -> Finantsaruanded:

Juhul kui olete muutnud kontoplaani, ei pruugi bilanss tasakaalus olla või kasumiaruande kasum bilansiga klappida. Probleemi lahendamiseks peab parandama bilansiskeemi või kasumiaruannet.

Rea lisamine või muutmine

Uue rea lisamiseks vajutage sisse nupp ning vajutage nupule või klahvi F5. Kui soovite luua uut aruannet olemasoleva põhjal, valige sobiv aruanne ja vajutage klahvi F6.

Kui soovite muuta olemasoleva finantsaruande seadistusi, valige aruande rida ja vajutage nuppe  ja  .

Avanevas aknas saab muuta valitud finantsaruande skeemi. Muutmise alustamiseks vajutage sisse nupp. Muudatuste järel vajutage kinnituseks  nuppu.

Iga rea ees veerus "Rea grupp" on rea number, mille alusel saab selle rea väärtust kasutada teiste ridade väärtuste arvutamisel. Kui soovite summeerida mingite ridade väärtused, nt tahate näha, kui palju on kokku nõudeid ostjatele, siis peate kokkuvõtvale reale kirjutama avaldise, mille järgi toimub ridade summeerimine (03 \ Kokku \ r_031+r_032+r_033+r_034, kus ‘r_’ järel on rea number; st rida 3 liidab kokku ridade 031, 032, 033 ja 034 andmed).

Kui soovite juurde lisada mõne rea, minge reale, mille ette soovite uue rea lisada ja vajutage nuppu . Sisestage rea number ja tekst. Lisaks tuleb lisatud rida summeerida kokkuvõtvale reale.

Nagu näete, saate finantsaruanded ümber muuta vastavalt oma vajadustele ja kasutatavale kontoplaanile. Ridu saate juurde lisada ja ära võtta, jälgida tuleb vaid ridade numeratsiooni ja nende summerimist.

Käibedeklaratsiooni müügikäibemaksu arvutus

Käibedeklaratsioonis on müügikäibemaksu arvutus üles ehitatud sarnaselt Maksu- ja Tolliametile. Maksustatavate toimingute all ehk ridadel 01 ja 02 kirjeldatakse kontod, millelt arvutatakse käibemaksu ja rida 04 arvutatakse automaatselt avaldisega: r_01*0.20+r_02*0.09.

Kontode ja ridade lisamine käib sarnaselt eelpool toodud juhendile.


Reaga seotud kontod

Et lisada või muuta kontosid, klõpsake muudetavale reale. Akna alumises osas, lehel "Reaga seotud kontod" saab muuta või lisada uusi kontosid.

Aruandeid on võimalik seadistada, kas ülakontode lõikes:

või alakontode lõikes:

Konto muutmiseks valige konto, mida soovite muuta ja vajutage klahvi F2. Avanevast aknast valige konto, mida soovite aruandesse lisada:

Uue konto lisamiseks vajutage:

  • klahvi F5 - teeb uue tühja rea või
  • klahvi F6 - teeb koopia reast, mis oli enne klahvi vajutamist valitud. Kui teete koopia, siis valige või sisestage juurde tehtud reale uus konto ja määrake teised parameetrid

Konto parameetrid:

Konto nrsisestage konto number, mida soovite aruandesse lisada
Märk

valige, mis märgiga võtta konto summa aruandesse

Nt märgitakse kasumiaruandes:

  • tulukontod       + Kreedit ja - Deebet
  • kulukontod      + Deebit ja - Kreedit

Nt märgitakse bilansis:

  • aktivas            Deebet saldo + märgiga ja Kreedit saldo - märgiga
  • passivas         Deebet saldo - märgiga ja Kreedit saldo + märgiga
DK

määrake ära, kas aruandesse võetakse konto deebet või kreedit pool

Tüüp

Olenevalt finantsaruandest määrake tüübiks kas B-Algsaldo, F-Lõppsaldo, D-Saldo muutus või T-Käive.

Nt bilansis peaks tüübiks olema reeglina märgitud Saldo ja kasumiaruandes/käibedeklaratsioonis Käive. Saldo muutus on kasutatav rahavoogude aruandes.

Konto nimi

Valige konto nimi, misjärel täidetakse automaatselt ka konto number

Kui konto number on juba sisestatud, siis täidetakse konto nimi automaatselt.

Analüütiline/sünteetiline

Määrab, kas aruandesse tuleb konto sünteetiline või analüütiline summa (saldo või käive) kontode käibeandmiku aruandest ("Näidata ülakontosid" sisselülitatud). Sünteetilised read on kontode käibeandmikus ümbritsetud kastiga, ülejäänud read on analüütilised. Sünteetilisele reale summeeritakse kokku kõigi vastava konto alakontode analüütilised summad (k.a konto iseenda analüütiline summa). Analüütiline rida sisaldab ainult otse konkreetsele kontole tehtud kandeid.

Valige sobiv:

Sünteetiline või analüütiline - Kui kontol on olemas sünteetiline summa, siis võetakse selle väärtus, vastasel juhul võetakse konto analüütiline summa. Kui ei tea millist valikut kasutada, siis kasutage seda valikut.

Ainult analüütiline - Aruandesse võetakse konto analüütiline summa.

Ainult süsteetiline - Aruandesse võetakse konto sünteetiline summa. Seda valikut on mõtet kasutada ülakonto korral.

Positiivne/negatiivne

See valik võimaldab aruandest välja jätta kindla märgiga summad.

Valige sobiv:

Alati (mõlemad) - Konto summa võetakse alati aruandesse olenemata märgist

Ainult positiivne - Näitab, et aruandesse võetakse ainult positiivne summa

Ainult negatiivne - Näitab, et aruandesse võetakse ainult negatiivne summa

Kontroll

Kui bilanss pole tasakaalus, ei ole te bilansiskeemis arvestanud kõigi kontodega, mida te pearaamatus kasutate.

Kontrollimaks, kas kõik vajalikud kontod said aruandesse lisatud, avage aruande seadistamise aken ja vajutage nuppu . Avaneb käibeandmiku kuupäeva valik:

Perioodi valimiseks vajutage nuppu ja valige periood, mille kohta finantsaruannet soovite võtta.

Seejärel avaneb käibeandmiku vaade:

Siinkohal tuleks tähele panna summade erinevaid värve:

- see tähendab, et konto vastav summa on finantsaruandes kirjeldatud üks kord

- see tähendab, et konto vastav summa on finantsaruandes kirjeldatud mitu korda. Sel juhul vaadake, kuhu olete konto topelt sisestanud.

- see tähendab, et konto vastav summa ei ole finantsaruandesse sisestatud. Kirjeldage see vajadusel ära.

Lisaks näitab käibeandmiku rea hall taust, et tegemist on sünteetilise reaga (ülakontoga).

Kui soovite teada, millistel finantsaruande ridadel on mingit konto summat kasutatud, siis klõpsake käibeandmikus hiirega vastav (roheline või sinine) summa aktiivseks - seejärel värvuvad seotud finantsaruande ridade taustad halliks.

Enne parandama hakkamist tuleks kindlasti analüüsida, kas aruanne on seadistatud alakontode või ülakontode lõikes.

Kui teete aruande seadistamisel muudatusi ja soovite kontrollida, kas muudatus mõjus, pole vaja uuesti käibeandmiku perioodi valida, vaid piisab, kui vajutate nuppu .

Konto kasutamist finantsaruannetes saab näha ka kontoplaanist. Selleks liikuge Finants -> Hooldus -> Kontoplaan, klõpsake kontole, mille seost aruandlusega soovite vaadata ja liikuge lehele "Konto seos finantsaruandlusega".